Kvadrati Više

Geodetski ured

adresa

Ul. Velimira Škorpika 6

telefon

091 971 42 96

e-mail

info@kvadrati-vise.hr

Evidentiranje objekata

GEODETSKI ELABORAT EVIDENTIRANJA, BRISANJA ILI PROMJENE PODATAKA O ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA

U mnogim slučajevima, legalno izgrađene građevine nisu evidentirane na katastarskim planovima, a sam postupak legalizacije nezakonito izgrađene zgrade i izdavanja dozvola(građevinska, uporabna, Rješenje o izvedenom stanju) ne znači i njezino evidentiranje u katastarskom operatu.

U tu svrhu potrebno je izraditi geodetski elaborat evidentiranja, brisanja i promjene podataka o zgradama i drugim građevinama, koji u osnovi znači ucrtavanje i položajno evidentiranje objekta na odgovarajućoj katastarskoj čestici na katastarskom planu te bilježenje podataka o zgradi u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi temeljem odgovarajućeg akta.

Objekt je važno evidentirati zbog:

  • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
  • kupnje ili prodaje nekretnine (‘čisti’ papiri)
  • legaliziranje objekata
  • etažiranje objekata
  • hipoteke

Elaborat za evidentiranje podataka o zgradama predaje se u katastar na pregled i ovjeru, a nakon toga katastar provodi promjenu u kat. operatu a jedan primjerak elaborata šalje u z.k. na provedbu.

evidentiranje objekta
hrHrvatski