Kvadrati Više

Geodetski ured

adresa

Ul. Velimira Škorpika 6

telefon

091 971 42 96

e-mail

info@kvadrati-vise.hr

Elaborat infrastrukture

Nakon stupanja na snagu Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( NN 112/18, prosinac 2018 ) osniva se Katastar infrastrukture i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni u skladu s tim Zakonom osnovati i voditi vlasnici odnosno njihovi upravitelji. U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne Podaci o položaju infrastrukture i pripadajućih objekata iskazuju se koordinatama (E, N) u ravninskoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM, a podaci o visinama (H) u referentnom visinskom sustavu Republike Hrvatske HVRS71.

Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se u slučaju:

  • evidentiranja novoizgrađene i/ili neevidentirane infrastrukture
  • promjene podataka o položaju na postojećoj infrastrukturi i podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture
  • napuštanja postojeće evidentirane infrastrukture
  • uklanjanja postojeće evidentirane infrastrukture i
  • promjenu opisnih podataka o postojećoj evidentiranoj infrastrukturi koji se vode u katastru infrastrukture.

Geodetski elaborat infrastrukture obvezno sadrži sljedeće:

  • podatke o postojećoj evidentiranoj infrastrukturi na granici područja obuhvaćenog elaboratom
  • nove podatke o položaju infrastrukture i pripadajućih objekata
  • identifikacijski broj infrastrukture i pripadajućih objekata, ako je isti određen
  • nove podatke o vrsti i osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture i pripadajućih objekata, podatke o vlasniku, odnosno upravitelju infrastrukture, podatke o trenutačnom korištenju infrastrukture i pripadajućih objekata i

točnosti određivanja podataka o infrastrukturi i pripadajućih objekata

elaborat infrastrukture
hrHrvatski